قوانین و مقررات

 1. بازار معاملات ارزی صرافی سام برای مبالغ 200 تا 2,000 دلار استرالیا طراحی شده است.

 2. فروشندگان پس از انجام مراحل مورد نیاز مذکور در Bot صرافی سام، پیشنهاد فروش خود را به آیدی تلگرامی مذکور در Bot ارسال می‌نمایند.

 3. در صورت وجود پیشنهاد خرید، مبلغ پیشنهادی فروش ظرف مدت یک روز توسط فروشنده به حساب صرافی سام واریز میگردد.

 4. مبلغ کارمزد صرافی سام 0.5% دلاری از هر یک از طرفین برای مبالغ حداقل 1,000 دلار استرالیا و مبلغ 5 دلار استرالیا برای هریک از طرفین در معاملات کمتر ، محاسبه میگردد.

 5. خریداران طبق مراحل مذکور در Bot معاملات ارزی صرافی سام اقدام به خرید مینمایند. بر این اساس پس از تایید خرید ، خریدار فیش بانکی واریز مبلغ ریالی را حداکثر در اولین روز کاری به صرافی سام ارسال مینماید .

 6. کلیه معاملات در بازار صرافی سام با طرفیت صرافی سام بوده و عملیات خرید و فروش از طریق صرافی سام انجام میپذیرد.

 7. انجام هر گونه معامله در بازار معاملات صرافی سام به منزله پذیرش کلیه قوانین فوق بوده و حق هرگونه اعتراض را از طرفین صلب و ساقط مینماید.

 


“ اعتماد شما ، سرمایه ماست “

 1. Sam Exchange Currency Market is designed for amounts between 200 AUD to 2000 AUD.
 2. Having gone through the steps required in the Sam Exchange Currency Transaction Bot, sellers should send their sales quote to Sam Exchange .
 3. In case there is a buying quote, the amount quoted for sale should be transferred to Sam Exchange account within one working day.
 4. For a minimum amount of 1000 AUD Sam Exchange will charge a .0.5% commission in dollar from each party for each dollar bought or sold, and for the amounts less than that, 5 AUD will be charged.
 5. The buyers should buy going through the steps mentioned in the Sam Exchange Currency Transaction Bot. Thus, after the buying process is confirmed, the buyer should send the bank receipt showing the amount settled (in Rial) to Sam Exchange within maximum the first working day.
 6. All transactions –both buying and selling- in the Sam Exchange Currency Transaction Bot are done through Sam Exchange, and there would be no deal and relations between buyers and sellers.
 7. Disclaimer: The parties- buyers and sellers- hereby accept all the regulations mentioned above for any form of transactions in the Sam Exchange Currency Transaction Bot and disclaim the right to object.

'' Your trust is our asset'